پیگیری مقاله ی ارسال شده

عضو وب سایت یا نویسنده ی مقاله می توانند وضعیت مقاله ی ارسالی خود را مشاهده کنند.

عضو وب سایت از طریق گزینه ی " لیست مقالات " در صفحه ی اصلی خود می تواند مقالات ارسالی را مشاهده کند. برای مثال در شکل زیر مشاهده می کنید که یک مقاله در وب سایت پذیرفته شده، یک مقاله در دست بررسی است و نظر سردبیر هنوز اعلام نشده است، درمورد مقاله ی بعدی نظر سردبیر این است که مقاله نیاز به اصلاح و بازبینی دارد و مقاله ی آخر نیز کامل ارسال نشده  و ناقص است.

 

در میزکار نویسنده، مقاله ها براساس وضعیتشان تقسیم بندی شده اند. در شکل زیر میزکار نویسنده را مشاهده می کنید. هریک از گزینه های موجود در میزکار درصورتی قابل کلیک هستند که عدد مربوط به آن گزینه 1 یا بیشتر از 1 باشد.

 


کاربران
کلیه حقوق این وب سایت برای سامانه نشریات دانشگاه علم و فرهنگ محفوظ می باشد .