English
فصلنامه گردشگری علم و فرهنگ
معرفی نشریه
فصلنامه گردشگری علم و فرهنگ

فصلنامه گردشگری علم و فرهنگ

مقالات آخرین شماره منتشر شده از آخرین دوره نشریه
 دوره5،شماره9 (/1396) ،پیاپی9
 
1
تدوین مدلی جهت تبیین عوامل مؤثر بر استفادة گردشگران خارجی از ارتباطات توصیه‌ای الکترونیکی در انتخاب شهر اصفهان به‌عنوان مقصد گردشگری
( 66 بازدید ) ( 51 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 5 - شماره 9 - شماره پیاپی 9
نویسندگان :
خلاصه مقاله :
ارتباطات توصیه‌ای یکی از مهم‌ترین منابع اطلاعاتی مورداستفادة گردشگران برای انتخاب مقصد گردشگری است. با ظهور ابزارهای تجارت الکترونیک، گردشگران از این ابزارها برای انجام ارتباطات توصیه‌ای استفاده می‌کنند.بنابراین، پژوهش حاضر درصدد بررسی عوامل مؤثر (ارزش‌های ادراک‌شده، کیفیت اطلاعات، قابل‌اعتماد بودن اطلاع‌دهنده) بر استفادة گردشگران خارجی از ارتباطات توصیه‌ای الکترونیک در انتخاب شهر اصفهان به‌عنوان مقصد گردشگری است. پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش توصیفی ـ پیمایشی ـ مقطعی است. جامعة آماری این پژوهش را 200 نفر از گردشگران خارجی تشکیل می‌دهدکه در بازة زمانی بهار 1395 به اصفهان سفر کرده‌اند. به‌منظور جمع‌آوری داده‌ها، از پرسش‌نامة محقق‌ساخته‌ای استفاده شد که پایایی و روایی آن به تأیید رسید. تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش با استفاده از آمارهای توصیفی و استنباطی در نرم‌افزارهای SPSSوAMOS  انجام شد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد متغیرهای ویژگی‌های فواید ادراک‌شده، لذت ادراک‌شده، کیفیت اطلاعات و قابل‌اعتماد بودن اطلاع‌دهنده بر پذیرش ارتباطات توصیه‌ای الکترونیکی تأثیر مثبت و معنی‌داری دارد. همچنین، نتایج پژوهش حاضر نشان داد بین سهولت استفادة ادراک‌شده و انگیزة استفاده از ارتباطات توصیه‌ای الکترونیکی ارتباط مثبت و معنی‌داری وجود ندارد. درنهایت، نتایج پژوهش حاضر نشان داد بین ویژگی سهولت استفادة ادراک‌شده و لذت ادراک‌شده ارتباط معنی‌داری وجود ندارد.
تخصص ها :
ارتباطات توصیه‌ای الکترونیکی، قصد سفر به مقصد گردشگری، ارزش‌های ادراک‌شده، کیفیت اطلاعات، قابل‌اعتماد بودن اطلاع‌دهنده

2
یافتن بهینه‌ترین مسیر گردشگری با استفاده از الگوریتم دیکسترا
( 71 بازدید ) ( 21 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 5 - شماره 9 - شماره پیاپی 9
نویسندگان :
خلاصه مقاله :
صنعت گردشگری، همانند هر صنعت دیگری، به‌منظور توسعه باید از آخرین و مدرن‌ترین فنّاوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی روز بهره‌مند باشد. رشد اقتصادی و زیرساختی جوامع در دنیای امروز موجب شده افراد زمان فراغت بیشتری برای مسافرت داشته باشند. اما، مسئله‌ای که در اینجا مطرح می‌شود هزینه‌های مسافرت است. به‌خصوص زمانی‌ که متصدیان خدمات تور، در بسته‌های تور خود، قصد برنامه‌ریزی برای تعیین مسیر گردشگران دارند. اگر مکان‌های موردبازدید گردشگر را به‌صورت نقاطی در نقشه مشخص و مسیر ارتباطی بین این نقاط رسم شود، می‌توان مجموعة نقاط و مسیرها را در یک گراف ترسیم کرد. بر این اساس، هر نقطه یا رأس گراف نشان‌دهندة نقطة هدف یا موردبازدید و هر یال نشان‌دهندة مسیر ارتباطی میان نقاط است. هر یال گراف می‌تواند دارای وزنی باشد که این وزن نشان‌دهندة هزینه، مدت زمان موردنیاز یا سایر شاخص‌های سفر خواهد بود. در اینجا مسئله، پیدا کردن کوتاه‌ترین، کم‌‌هزینه‌ترین یا سریع‌ترین مسیر میان یک رأس تا سایر رئوس گراف است. بدین منظور، در این پژوهش استفاده از الگوریتم دیکسترا، به‌عنوان راه حلی برای یافتن این مسیر، پیشنهاد می‌شود. روش این پژوهش توصیفی ـ تحلیلی است. درنهایت، مسئله با استفاده از این الگوریتم حل و بهینه‌ترین مسیر، از یک رأس تا سایر رئوس گراف، مشخص می‌شود. از این الگوریتم می‌توان در برنامه‌های نرم‌افزاری خدمات‌رسان در حوزة گردشگری برای مسیریابی و برنامه‌ریزی تورها استفاده کرد.
تخصص ها : مسیریابی، گردشگری، الگوریتم دیکسترا

3
تحلیل تأثیر گردشگری بر توزیع درآمد و کاهش فقر در ایران
( 69 بازدید ) ( 22 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 5 - شماره 9 - شماره پیاپی 9
نویسندگان :
خلاصه مقاله :
صنعتگردشگری، به‌همراهاثراتآن، می‌تواندنقشفزاینده‌ایدرتمامکشورهاوبالاخصکشور‌هایدرحالتوسعهایفاکند.یکیازمهم‌تریناثراتیکهاخیراً توجهزیادیبهآنشده،نقشگردشگریدرتغییرتوزیعدرآمدبه‌خصوصدر کشورهایدرحالتوسعه‌ایاستکهبهاینمنابعارزیاحتیاجبیشتریدارند. در این راستا، این مقاله سعی بر آن دارد تا با بررسی حوزة مفهومی و آمار و اطلاعات موجود در این زمینه، به تبیین نقش توسعة گردشگری به‌عنوان یکی از صنایع نوپا و درآمدزا در کشور و تأثیر آن بر کاهش فقر ازطریق کانال‌های درآمدی بپردازد. ضریب جینی و روش هم‌گرایی نیز، برای بررسی تأثیر درآمد گردشگری و اثرات توزیعی آن بین خانوراهای فقیر و ثروتمند ارائه شده است. طول دورة موردبررسی در این تحقیق سال‌های 1357 تا 1393 است. نتایج حاصل نشان از آن دارد که گردشگری منجربه فراهم شدن منابع درآمدی برای فقرا و سطوح آسیب‌پذیر جامعه بوده است، درنتیجه، توزیع درآمد ازطریق کانال خدمات گردشگری (هتل و رستوران) اثر مثبت و ازطریق کانال افزایش مخارج دولت و نوسانات نرخ ارز اثرات منفی بر کاهش فقر داشته است.
تخصص ها : گردشگری، فقرزدایی، ضریب جینی، روش هم‌گرایی، توزیع درآمد

4
بررسي گردشگري شهري اصفهان با استفاده از مدل ترکيبيSWOT-ANP مطالعة مورديمحله‌‌هاي جلفا و بيدآباد
( 68 بازدید ) ( 16 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 5 - شماره 9 - شماره پیاپی 9
نویسندگان :
خلاصه مقاله :
گردشگري شهري يکي از عوامل مهم توسعة اقتصادي و فرهنگي شهرها به‌شمار می‌رود. هدف از اين پژوهش، بررسي گردشگري شهري محله‌هاي جلفا و بيدآباد شهر اصفهان،با استفاده از مدل ترکيبيSWOT-ANP،است. اين تحقيق ازنظر هدف کاربردي و ازنظر ماهيت توصيفي ـ تحليلي است. برای جمع‌آوري اطلاعات از پرسش‌نامه استفاده شده است. برابر نتايج اين پژوهش، سبک معماري شگفت انگيز، مهم‌ترين نقطة قوت وفقدان آگاهيعموميازگردشگري ومنافعومزايايآن،مهم‌ترين نقطة ضعف و رونق اشتغال در بخش‌هاي گوناگون، مهم‌ترين فرصت وتخريبآثارباستانيدراثرورودبيشازحد وسايل نقليه،مهم‌ترين تهديد درزمينة گردشگري محلات شهر اصفهان است. درنهايت، نتايج اولويت‌سنجي راهبردها بـا اسـتفاده از مـدل ANPنشـان مـي‌دهـد راهبردهاي تهاجمي،تنوع،بازنگري و تدافعي به‌ترتيب در اولويت‌هاي اول تا چهارم قرار دارند.
تخصص ها : گردشگري شهري، محلة جلفا، محلة بيداباد، اصفهان، مدل SWOT-ANP

5
تعیین راهبردهای توسعة پایدار صنعت گردشگری ایران با استفاده از تکنیک متاسوات در راستای اهداف سند چشم‌انداز این صنعت
( 91 بازدید ) ( 33 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 5 - شماره 9 - شماره پیاپی 9
نویسندگان :
خلاصه مقاله :
امروزه صنعت گردشگری یکی از مهم‌ترین بخش‌های حیاتی کشورهاست و در رقابتی تنگاتنگ با کسب‌وکارهای بزرگ جهان مانند خودروسازی و پتروشیمی قرار دارد. در اين مقاله، ضمن بررسی اهمیت توسعة گردشگری پایدار ایران سعی شده تا با بررسی منابع آماری درزمینة وضعیت صنعت گردشگری ایران، بررسی اهداف سند چشم‌انداز صنعت گردشگری در افق 1404 و مطالعات کتابخانه‌ای نقاط قوت و ضعف و تهدیدها و فرصت‌های ایران در صنعت گردشگری شناسایی شود و با استفاده از نظر مدیران و صاحب‌نظران این حوزه، این مشکلات راستی‌آزمایی شود. درنهایت با استقاده از تکنیک متاسوات و نرم‌افزار متاسوات به معرفی عمده‌ترین دلایل توسعه نیافتن صنعت گردشگری ایران پرداخته و راهکارهای اجرایی متناسب با آن‌ها پیشنهاد شود. نتایج مطالعه نشان داد که از مهم‌ترین دلایل توسعه نیافتن صنعت گردشگری ایران، فقدان توسعة مناسب زیرساخت‌های گردشگری، نبود انسجام قوانین، نبود برنامه‌ریزی‌های مشخص و واحد در این صنعت و اعمال تحریم‌های غرب علیه ایران است. لذا راهکارهای اجرایی پیشنهادی برای توسعه این صنعت، به‌ترتیب اولویت، عبارتند از: بازنگری قوانین در رابطه با صنعت گردشگری و بهبود قوانین به‌صورت یک‌پارچه و شفاف در راستای حمایت از صنعت گردشگری؛ تخصیص منابع و اعتبارات به سازمان میراث فرهنگی، گردشگری به‌منظور تأمین مراکز اقامتی مناسب؛ بهبود زیرساخت‌های گردشگری؛ ایجاد تسهیلات خدماتی، رفاهی و بهداشتی؛ تهیه و تدوین نقشة راه جامع توسعة صنعت گردشگری ایران؛ تبلیغات مؤثر و مناسب؛ ایجاد تدابیر لازم برای افزایش امنیت در کشور به‌منظور ایجاد انگیزه در گردشگران در جهت کاهش تبلیغات منفی و اثر سوء تحریم‌های غرب علیه ایران.
تخصص ها : سند چشم‌انداز صنعت گردشگری، توسعة پایدار، شاخص رقابت‌پذیری، متاسوات

6
نقش گردشگری سلامت (با تأکید بر گردشگری پزشکی) بر توسعة اقتصادی ـ اجتماعی شهر کرمانشاه
( 75 بازدید ) ( 19 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 5 - شماره 9 - شماره پیاپی 9
نویسندگان :
خلاصه مقاله :
گردشگری سلامت، به‌عنوان صنعتی ارزآور، امروزه توجه بسیاری از کشورها را به خود جلب کرده است. از مهم‌ترین مشکلات این صنعت در بیشتر کشورها، ناهماهنگی بین مراکز سلامت و پزشکی با حوزه‌های گردشگری است. این ناهماهنگی موجب غفلت از تأثیر این نوع گردشگری می‌شود، به‌گونه‌ای که نمی‌توان شناختی صحیح از تأثیر آن بر توسعة اقتصادی و اجتماعی شهرها داشت. این تحقیق به‌منظور تعیین میزان تأثیر گردشگری پزشکی بر توسعة اقتصادی و اجتماعی شهر کرمانشاه صورت گرفته است. روش این پژوهش، کاربردی و ازنظر ماهیت توصیفی ـتحلیلی است. برای بررسی تأثیرات گردشگری سلامت (با تأکید بر گردشگری پزشکی) بر توسعة اقتصادی ـاجتماعی شهر کرمانشاه، در 7 مرکز خدماتی درمانی، که دارای مرکز IPDبودند، به‌واسطة پرسش‌نامه و مصاحبة حضوری با گردشگران پزشکی بررسی صورت گرفته است. آلفای کرونباخ برای روایی پرسش‌نامه بالاتر از 7/0 است. برای تحلیل یافته‌ها از نرم‌افزار spssو آزمون خی 2 استفاده شده است. میانگین متغیرهای اجتماعی 98/2 و میانگین متغیرهای اقتصادی 1/3 به‌دست آمده است. مقادیر به‌دست آمده از آزمون خی 2 برای هردو گروه از متغیرها با درجه آزادی 4 و سطح معنی‌داری 05/0 محاسبه شده است. مقدارK2در آین آزمون، برای متغیرهای اقتصادی و اجتماعی بزرگ‌تر از مقداربحرانی 488/9 است. برابر نتایج به‌دست‌آمده، فرض صفر مبنی بر تصادفی بودن تفاوت‌های مشاهده‌شده با تفاوت‌های موردانتظار رد می‌شود. از مشکلات پیشِ‌روی گردشگری سلامتدر شهر کرمانشاه، می‌توان به کمبود زیرساخت‌های درمانی، اقامتی و حمل‌ونقل برای گردشگران پزشکی، نبود تبلیغات و بازار‌یابی‌های مناسب اشاره کردبه‌طورکلی نتایج نشان می‌دهد که گردشگری سلامت (با تأکید بر گردشگری پزشکی) بر توسعة اقتصادی ـاجتماعی شهر کرمانشاه نقش انکارناپذیری دارد.
تخصص ها : گردشگری سلامت، گردشگری پزشکی، توسعة اقتصادی، توسعة اجتماعی، کرمانشاه

شماره های منتشر شده
دسترسی سریع

کلیه حقوق این وب سایت برای فصلنامه گردشگری علم و فرهنگ محفوظ می باشد .